v. 1.8 Svarrapportering og forventet svartid ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Svarrapportering

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har følgende tider for svarrapportering:

Primærhelsetjenesten
Hverdager kl. 07:00, 09:30, 13:00, 15:00 og 17:00

Lørdag og søndag kl. 07:00, 15:00 og 17:00

Sykehuset, DIPS
Alle dager hver hele time

I enkelte tilfeller kan det sendes svarrapporter utenom disse tidene.

 

Telefonsvar

Vi gjør oppmerksom på at alle kritiske prøvesvar blir ringt til rekvirent straks de foreligger.

NB!
På grunn av stor pågang til våre telefoner, oppfordrer vi alle interne rekvirenter til å sjekke om svaret foreligger i journalsystemet før det ringes.

Muntlige prøvesvar skal som hovedregel kun gis til rekvirenten/svarmottaker, representant for rekvirenten/svarmottaker eller annen lege/institusjon med behandlingsansvar for pasienten.Pasienter og pårørende må henvende seg til disse for å få egne prøvesvar.

 

Forventet svartid, generell informasjon

For oversikt over forventet svartid på våre analyser; se på analyseoversikten i Laboratoriehåndboken.

Alle prøver tas hånd om så fort som mulig etter ankomst til laboratoriet. Forventet svartid er angitt etter mottak av prøven.  

I forbindelse med høytidsdager vil svartiden forlenges noe.

Bakteriedyrkning tar tid, vanligvis mellom 1-3 døgn. Resistensbestemmelse krever minimum ett døgn i tillegg.

Serologi og PCR settes opp med varierende intervaller. Storvolumsanalyser settes opp daglig, mens analyser med lav etterspørsel settes opp en eller to ganger ukentlig. Det gjøres også oppmerksom på at i perioder med stor belastning på enkeltanalyser, f.eks. ved utbrudd, epidemier eller lignende, må det påregnes noe lengre svartid.

Overvåking av svartid er en av våre kvalitetsindikatorer, og det gjøres tiltak for forbedring av svartiden der det er mulig.
Rekvirenter som har innspill eller kommentarer vedrørende våre svartider, bes ta kontakt med laboratoriet. Vi tilstreber å gjenspeile rekvirentens behov.