v. 1.6 Cervix, prøve til cytologi og HPV-undersøkelse, væskebasert

Prøvemateriale

Celleprøve

Pasientforberedelser

Prøve bør ikke tas når pasienten menstruerer.

Prøvetaking

ThinPrep® Pap Test Hurtigguide

  • ThinPrep® prøvebeholder med PreservCyt, som inneholder 50% metanol
  • Cervixbrush (spesialbørste av myk plast)
  • Alternativt kan en bruke Medscand Sample Collection kit, der en bruker plastspatel og cytobrush som begge skylles i den samme ThinPrep prøvebeholderen.

 

Det er viktig at prøvetakingen skjer raskt av to grunner:

         Prøvematerialet må ikke lufttørke

         Så fort børsten kommer i kontakt med prøvebeholderens konserveringsløsning, begynner cellene å bli fiksert til børsten! Det er derfor viktig at man begynner å frigjøre cellene fra børsten straks etter at prøven er tatt.

 

Ta en adekvat celleprøve fra cervix ved å bruke det børstelignende instrumentet. Sett de sentrale delene av børsten inn i den endocervicale kanalen dypt nok til at de kortere delene på børsten er i full kontakt med ectocervix. Dytt forsiktig, og roter børsten rundt 5 ganger.

 

Skyll børsten i PreservCyt®væsken ved å dytte børsten mot bunnen av prøvebeholderen 10 ganger, slik at ”børstehårene” tvinges fra hverandre.

Til slutt, visp børsten kraftig for å ytterligere frigjøre materiale. Kast børsten.

La ikke børstehodet ligge i prøvebeholderen!

 

Skru lokket fast på beholderen, slik at merket på lokket har passert merket på beholderen.

 

 

 

 

Den væskebaserte prøven brukes til både cytologi og HPV-test.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i romtemperatur.

Forsendelse

Sjekk at lokket er skrudd godt på før forsendelse til laboratoriet.

ThinPrep® prøvebeholderen merkes godt før forsendelse. Prøven rekvireres elektronisk før forsendelse. Dersom det brukes papirremisse/rekvisisjonsskjema, legges det i bioposen sammen med prøvebeholderen som sendes til Avdeling for patologi. Sjekk at remissen er riktig utfylt og prøven ordentlig merket før den pakkes for sending.

Holdbarhet

Cellene fikseres i PreservCyt-væsken i boksen, og er holdbare i flere uker i romtemperatur.

Merking av prøve

Sett en merkelapp med kvinnens navn og Id-nummer (11 siffer) på prøvebeholderen, eller skriv navn og id-nummer direkte på etiketten på boksen.

NB! Ikke sett merkelapp på tomt område på prøvebeholderen da dette er til laboratoriets bruk.

 

Metode

Cytologi: Kvinner 25-33 år. Prøven prepareres i ThinPrep 5000 Autoloader, PAP-farges og undersøkes ved mikroskopi.

 

Primær HPV-test: Kvinner 34-69 år bosatt i Rogaland, Hordaland og Trøndelag.HPV analyseres med PCR-metode på Cobas fra Roche Diagnostics. Den tester på 14 høyrisikovirus HPV. Livmorhalsprogrammet: Ny testmetode

Indikasjon

         Rutineprøve iht masseundersøkelsen.

         Kontrollprøve / klinisk prøve

Utføres

Mandag – fredag mellom kl 08.00 og 15.30

Svarvurdering

Cytologi: besvares etter Bethesda-klassifikasjon for rapportering av cervix-cytologi. Det blir også gitt anbefaling om oppfølging ved funn i prøven.

Svar på cytologi og HPV-test skal samordnes. Dvs at ett svar sendes ut, med videre anbefaling i hht retningslinjer utarbeidet av rådgivningsgruppen/kvalitetsmanualen.

Primær HPV-test: Det testes for HPV genotype 16 og 18 spesifikt, samt høyrisiko HPV der følgende genotyper inngår: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68. Hvis en eller flere genotyper påvises, blir prøven i tillegg mikroskopert. Anbefaling om videre oppfølging blir gitt i hht nasjonale retningslinjer. 

Referanser

-      Brukerveiledninger fra Hologic som leverer ThinPrep

-       Kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet fra Kreftregisteret

Kommentar

Unngå (fordi det kan forurense prøven):

         å ta prøve når pasienten menstruerer. Selv om væskebasert cytologi reduserer blod som hindrer vurderingen, har kliniske studier vist at store mengder blod fortsatt kan påvirke vurderingen av prøven og gi utilfredstillende resultater.

 

         å smøre spekulum med prøvetakingsgel. Selv om smøregeler er vannløslige, kan store mengder gel påvirke testen og medføre utilfredstillende eller suboptimale resultater. Om nødvendig, bruk små mengder vannbasert gel.

 

         overflødig slim, og eventuell annen utflod. Dette må tas bort før prøven blir tatt.

Rekvisisjonsskjema

Eksterne rekvirenter:Bruk elektronisk rekvirering ved innsending av cytologiprøver.

Interne rekvirenter/SUS: Rekvisisjon finnes i DIPS og fylles ut der.

Husk å fylle ut:

         Svaradresse inkl. navn og HPR-nr til rekvirerende lege

         Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

         Relevante kliniske opplysninger, f.eks.

mensdato

tidligere funn/behandling, angi årstall

kliniske funn / symptomer

Dersom prøvene er CITO eller PRIOR må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Informasjonsskriv og Reservasjonsskjema

1.1.2014 skjedde en endring i helseregisterloven som erstatter kravet til samtykke med en rett til å reservere seg mot lagring av personopplysninger for deltakere i Kreftregisterets screeningprogrammer. For å oppfylle kravet om at reservasjonsretten skal være reell, må deltakerne bli informert om sine rettigheter.

Informasjon om retten til å reservere seg skal nå gis til alle kvinner som møter til celleprøve. Informasjon og reservasjonsskjema finnes lett tilgjengelig på kreftregisteret.no/livmorhals.

Dersom kvinnen ønsker å reservere seg / oppheve reservasjon må kvinnen selv gjøre dette på nett eller ved å sende skjemaet til adressen som står nederst på reservasjonsskjemaet. Reservasjons-skjemaet skal ikke sendes med prøven til avdeling for patologi.

Reservasjon mot primær HPV-test bortfaller fra 3.4 2018, fordi primær HPV-screening fra da er vår screeningmetode for kvinner 34-69 år. 

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf 51 51 93 72

Cytologiseksjonen, åpningstid man-fre 0800-1530