v. 1.1 Resistensbestemmelse

 

Prøvemateriale

Bakteriekulturer

Candidakulturer

 

Resistensbestemmelse utføres på bakterie- og Candidakulturer som dyrkes frem på laboratoriet fra ulike pasientprøver

 

Avdelingen utfører ikke resistensbestemmelse på virus, parasitter eller på andre sopparter enn Candida

 

Metode

For bakterier brukes følgende metoder:

-Lappediffusjonsmetode

-Minste hemmende konsentrasjons (MIC) gradienttest

-Mikrobuljongfortynningsmetode

 

For Candida arter brukes mikrobuljongfortynningsmetode

 

Hvilke metoder som er brukt er angitt på svarrapporten

 

Det benyttes brytningspunkter anbefalt av European committee on antimicrobial susceptibility testing (EUCAST)

 

Indikasjon

Bakterier: Bakterier som vurderes som sannsynlig patogene for pasienten og som kan medføre behandling med antibiotika.

 

Candida: Rutinemessig resistensbestemmes kun isolater fra invasive infeksjoner, det vil si isolater påvist i blodkultur og i indreorgan. Overfladiske Candidaarter resistensbestemmes kun unntaksvis (ved for eksempel terapisvikt, dette må oppgis på rekvisisjonen).

 

Utføres

Bakteriekultur fra

-Blodkulturer og spinalvæsker: Alle dager

-Andre sykehusprøver: Mandag til lørdag

-Polikliniske prøver: Mandag til fredag, prøver fra alvorlige polikliniske infeksjoner resistensbestemmes lørdager

 

Candidakultur: Mandag til lørdag

 

Svartid

Bakterier:

Vanligvis foreligger resistensbestemmelsen to dager etter at prøven ankom laboratoriet. Blandingskulturer og langsomtvoksende bakteriearter kan kreve lengre svartid.

 

Candida:

Vanligvis foreligger resistensbestemmelsen 1-2 dager etter isolatet er dyrket frem, det vil si 3-4 dager etter prøven ankom laboratoriet. Blandingskulturer og langsomvoksende Candida isolater kan kreve lengre svartid.

 

Funn som har smittevernmessig konsekvens meddeles fortløpende telefonisk og elektronisk.

Svarvurdering

Resistensbestemmelse av bakterier rapporteres med følsomhetskategoriene

-      S = Følsom, standarddose

-      I = Følsom, økt eksponering

-      R = Resistent

 

Økt eksponering kan oppnås ved å tilpasse doseringen av det antimikrobielle middelet eller ved naturlig oppkonsentrering på infeksjonsstedet. Se Antibiotika - dosering for utfyllende opplysninger.

 

Resistensbestemmelse av Candida rapporteres som følsomhetskategoriene

-      S = Følsom

-      I = Intermediær følsom

-      R = Resistent

 

Ved bruk av MIC gradienttest og mikrobuljongfortynningsmetoder oppgis vanligvis i tillegg MIC-verdi for det aktuelle middelet.

 

Referanser

1.    http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/

2.    https://unn.no/fag-og-forskning/arbeidsgruppen-for-antibiotikasporsmal-og-metoder-for-resistensbestemmelse-afa under «S-I-R 2019».

3.    http://www.nordicast.org/

     4. http://www.eucast.org/astoffungi/

 

 

Kommentar

Resistensbestemmelse bestilles ikke som egen analyse. Ut fra klinisk relevans vurderer avdelingen hvilke mikrober som skal resistensbestemmes og hvilke resultater som skal rapporteres ut til rekvirent.

 

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk.

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Resistensbestemmelse av bakterier (alle metoder):

Akkreditert

Resistensbestemmelse av Candida spp: Ikke akkreditert