v. 1.7 Fenytoin (110)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250 µ)

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste ordinære dose (bunnkonsentrasjon) og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

Analyseinstrument: Abbott Architect c 16000.

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

2 ganger pr uke, eller etter avtale med laboratoriet ved mistanke om intox eller overdosering.

Avtale om øyeblikkelig analysering må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

40-80 µmol/L. Kan økes til 100 µmol/L, se ”svarvurdering”.

Analytisk variasjon (CV)

6%

Svarvurdering

Fenytoin er en enzyminduktor som kan øke metabolismen av andre legemidler, og en rekke medikamenter påvirker metabolismen av fenytoin. Vi ser metningskinetikk som resulterer i betydelig stigning i serumnivå når metabolismekapasiteten (200 – 600 mg/døgn) overskrides.

Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning pga metningskinetikk, høy dose, kort tid mellom siste dose og prøvetaking. I følge felleskatalogen kan serumkonsentrasjonen økes til 100 µmol/L uten overdoseringssymptomer og med bedret terapeutisk effekt.

Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose, lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentar

Analysen måler total fenytoin (proteinbundet og ubundet). Metoden kryssreagerer med fosfenytoin.

Fosfenytoin benyttes ved status epileptikus, og standard rutine er å ta prøve til s-fenytoin 5-6 timer etter administrasjon. Fosfenytoin har en t1/2 på 7-15 minutter (omdannes til fenytoin), og er dermed i praksis eliminert innen 30-60 minutter. Så lenge prøvene ikke tas kort tid etter administrasjon vil ikke kryssreaksjon ha en klinisk betydning. Er det ønskelig å gjøre farmakokinetisk monitorering med prøvetaking også tidlig etter bolus-infusjon, bør LCMSMS-metode som måler spesifikt og også fri konsentrasjon av fenytoin benyttes (sendeprøve som må avtales med farmakolog på HUS).

Feilkilde: Museantistoffer hos pasienten.

Analysekode NPU 03085

Refusjonstakst KF4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament