v. 2.0 Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR

Indikasjon

Mistanke om sykdom (covid-19) forårsaket av koronavirus SARS-CoV-2.

 

Se nasjonale testkriterier https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/diagnostikk/

 

Følgende må oppgis på rekvisisjonen:

         Kliniske opplysninger

         Dersom helsepersonell: stilling/arbeidssted

         Kontaktinformasjon til rekvirent inkludert telefonnummer som man kan nås på utenfor kontortid

         Kommunelege/smittevernoverlege som kopimottaker av svar

Prøvemateriale

Luftveissekret

 

Generelt:

Det anbefales at det tas en kombinert prøve fra hals og nasopharynx med samme pensel. Dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig, tas prøve kun fra hals. Valg av prøvetakingslokalisasjon må tilpasses pasientens gjennomføringsevne. 

 

Innlagte pasienter i sykehus med symptomer fra nedre luftveier:

1.    En kombinert prøve fra hals og nasopharynx

 

       OG

 

2.    Prøve fra nedre luftveier (fortrinnsvis bronkoalveolær lavage eller trakealaspirat, evt. ekspektorat)

Transportmedium/

prøvebeholder

Virustransportmedium (UTM-RT, ∑-VCM, VTM) til nasopharynxsekret og halsprøve

Steril universalkonteiner til BAL/trakealaspirat/ ekspektorat

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

 

Prøvetaking

Kombinert prøvetaking hals og nasopharynx:

Bruk nasopharynxpensel (bøyelig); prøve tas først i hals, deretter i nasopharynx. Dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig, tas prøve kun fra hals.

 

Halsprøve til luftveis-PCR:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Penselen roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut. Dersom det er brukt bøyelig prøvetakingspensel kan denne deretter brukes til å ta nasopharynxprøve.

 

Nasopharynxprøve til luftveis-PCR:

Samme pensel som ble brukt til halsprøve (bøyelig prøvetakingspensel) føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Sett deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

 

Nedre luftveisprøve (kun i spesialisthelsetjenesten): Bronkoalveolær lavage/ trakealaspirat/ekspektorat tas etter gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Prøven leveres snarest til laboratoriet i åpningstiden, se https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse dersom prøven tas utenom Laboratoriets åpningstider.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn, fødselsnummer og prøvedato.

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

For prøver fra kommunehelsetjenesten (inkludert luftveislegevaktene):

Analysen utføres alle dager, inkludert helger og helligdager. Antall analysetidspunkt vil fortløpende tilpasses prøvevolum.

For prøver fra innlagte pasienter SUS:

For å kunne tilby kortere svartid på prøver fra innlagte pasienter som har behov for rask avklaring mtp. covid-19, men som per nå ikke får tilgang til hurtigtest, øker vi fra 3 til 6 analysetidspunkt.

Prøver til prioritert testing av SARS-CoV-2 PCR MÅ leveres direkte til Avd. for medisinsk mikrobiologi eller i kjøleskapet i kulvert i U-etg. utenfor avdelingen innen analysetidspunkt oppgitt under.

Nye analysetidspunkt fom. 27.05.2020

Alle dager:

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar ca. kl. 11.30
  2. Prøver mottatt før kl. 10: svar ca. kl. 13.30
  3. Prøver mottatt før kl. 12: svar ca. kl. 15.30
  4. Prøver mottatt før kl. 15: svar ca. kl. 18.30
  5. Prøver mottatt før kl. 17: svar ca. kl. 20.30
  6. Prøver mottatt før kl. 19: svar ca. kl. 22.30

Svartid

For prøver fra kommunehelsetjenesten (inkludert luftveislegevaktene):

Det tilstrebes at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet. Analysetiden er ca. 6 timer, men den totale svartiden vil være avhengig av når prøven ankommer laboratoriet.

 

For prøver fra innlagte pasienter SUS:

Se under Utføres.

Svarvurdering

Påvist / ikke påvist / inkonklusiv

 

Ved påvist sarbeco coronavirus RNA vil det inntil videre også bli gitt muntlig svar.

Kommentar

Analysen detekterer sarbeco coronavirus (SARS-CoV-2 og SARS) og er egnet til påvisning av koronavirus SARS-CoV-2 da det for tiden ikke er andre sarbeco coronavirus i omløp.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert analyse