v. 1.16 Tacro, Tacrolimus (172)

Prøvemateriale

EDTA – fullblodsglass

Analysevolum

3 mL (abs.minimum 500 uL)

Prøvetaking

Før medikamentinntak

Holdbarhet

Holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse.
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Architect iSR 2000 (Abbott)

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterlevelse, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Utføres

Onsdag og fredag på dagtid.
Prøver må være ankommet laboratoriet innen kl. 09:00 for å bli analysert/besvart på analysedagen.
Avtale om øyeblikkelig analysering må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

Nyretransplanterte:
Terapeutisk nivå: (C0 verdi før neste tbl.): 3,0 - 7,0 ug/L de første 0 - 6 måneder etter transplantasjon. Ved mer enn 6 måneder etter nyretransplantasjon: 3,0 - 5,0 ug/L, men individuelle tilpasninger forekommer.
Lungetransplanterte:
Generelt er terapeutisk område for Tacrolimus 12 uker etter LTx 8,0 - 10,0 ug/L. Ved bruk av Everolimus samtidig er ønsket speil 3,0 - 4,0 ug/L.

Analytisk variasjon (CV)

< 5 %

Svarvurdering

Terapeutisk område varierer avhengig av grunnsykdom, type transplantat, annen medikasjon og tid etter transplantasjon.

Referanser

Pakningsvedlegg ifra Abbott
http://www.nephro.no/foreningsnytt/Tx-Protokoll-2014.pdf
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi:
http://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=G8RGtcS7&book_request=biokjemi&highlight=true
https://tidsskriftet.no/2018/11/debatt/akutt-telefonisk-varsling-om-avvikende-farmakologiske-provesvar

Kommentar

Måleområde: 1,0 - 30,0 ug/L
Svar utgis med 1 desimal
Ringegrenser: Svar ≤ 3,0 ug/L ringes.
NPU kode: 19912
Refusjonskategori: KF6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi