v. 1.6 Blodutstryk m/ vurdering (011) (kun for primærhelsetjenesten)

Prøvemateriale

2 fikserte, ufargede utstryk + EDTA-fullblod

Analysevolum

3 mL

Prøvebehandling

God teknisk kvalitet på blodutstryket er en forutsetning for korrekt vurdering.

Holdbarhet

Utstryket må lages senest 4 timer etter at prøven er tatt. Tilsendt utstryk må være lufttørket og fiksert i 15 minutter i absolutt metanol innen 2 timer etter utstrykning.

Metode

Mikroskopi av farget blodutstryk. Fargemetode: May-Grünwald-Giemsa.

Indikasjon

Vurdering av blodutstryk er primært til påvisning av patologi i leukocyttrekken.

Utføres

Mandag- fredag, kl.07.30-kl.15.00.

Referanseområde

Neutrofile granulocytter

< 18 mnd 25 - 45%

 > 18 mnd 40 - 70%

Eosinofile granulocytter

< 6 %

Basofile granulocytter

< 2 %

Lymfocytter

< 18 mnd 40 - 70 %

> 18 mnd 20 - 45 %

Monocytter

2  - 10 %

Svarvurdering

Blodutstryk fra primærhelsetjenesten vurderes av hematolog dersom rekvisisjonen er påført relevante kliniske opplysninger. EDTA-glasset blir først analysert maskinelt. Hvis det da ikke påvises patologi i leukocyttrekken, eller at det kun er et lett økt eller redusert antall leukocytter, vil bioingeniører med særskilt kompetanse på morfologi vurdere blodutstrykene.

Høye verdier:

Umodne celler: Leukemier, infeksjoner, toksiske tilstander.

Neutrofili: Infeksjoner, vevshenfall, blødninger, myelofibrose.

Eosinofili: Allergi, parasitter, soppinfeksjoner.

Basofili: Allergiske reaksjoner, KML, PCV, hypotyreose, kronisk hemolytisk anemi.

Lymfocytose: Virusinfeksjoner, leukemi, mononukleose.

Monocytose: Myeloproliferativ sykdom, kroniske infeksjoner, inflammatoriske sykdommer, forskjellige typer kreftsykdom.

Lave verdier:

Neutropeni, benmargsskade.

Kommentar

Analysekode NPU04100

Refusjonskode MB10

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi