v. 1.0 Referansefunksjon Legionella

Referansefunksjon

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus har hatt nasjonal referansefunksjon for Legionella siden 31.12.2005. Vi tilbyr analyser for oppklaring av diagnose og smitteforhold. Den nasjonale referansefunksjonen er delt med Folkehelseinstituttet.

 

Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker som referanselaboratorium for Legionella å få tilsendt:

ü  Prøver fra pasienter med positiv Legionella urinantigentest

ü  Prøver fra pasienter med alvorlig pneumoni etter opphold i utlandet

ü  Legionellaisolater

ü  Miljøprøver ved utredning av smittekilde

Generelt om Legionella

 

Legionella bakterien lever fritt i vann og fuktige miljøer. Den danner biofilm sammen med andre bakterier og formerer seg intracellulært ved 20-42°C.

 

Det er beskrevet 56 arter av legionella hvorav 20 er patogene for mennesker. Den viktigste humanpatogene arten er Legionella pneumophila.

 

Legionella bakterien smitter ved inhalasjon av aerosoler med bakterier eller ved aspirasjon av vann. Høye konsentrasjoner av legionella bakterien oppstår i stillestående temperert vann og karakteristiske smittekilder er kjøletårn, spa bad, luftfuktere og innendørs fontener. Det er ikke påvist person-til-person smitte.

 

Legionella bakterien gir sykdommen legionellose. Klinisk opptrer legionellose i to former, Pontiac feber; en mild influensaliknende sykdom og Legionærsykdom; alvorlig pneumoni med opptil 30% dødelighet hos eldre og immunsvekkede. Legionellose behandles med antibiotika (Levofloxacin/Azitromycin). Sykdommen opptrer sporadisk og i utbrudd. Det første kjente utbrudd av L. pneumophila i Norge fant sted høsten 2001 i Stavanger.

 

 

Smitteverntiltak ved enkelttilfeller og utbrudd

 

For smittevernrutiner ved påvisning av enkelttilfeller av legionellasmitte eller ved mistanke om utbrudd, se Smittevernveilederen Folkehelseinstituttet

 

 

Overvåking

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er medlem i:

ü  ESGLI (ESCMID Study Group for Legionella Infections) og deltar i

ü  ELDSNet (The European Legionnaires’ Disease Surveillance Network)

Norge bidrar her sammen med andre land til det europeiske arbeidet som gjøres for å øke kunnskap og informasjon om de epidemiologiske og mikrobiologiske aspektene ved legionellose. Dette oppnås via internasjonal overvåking av sykdommen, samt utvikling av diagnose- og behandlingsmetoder.

 

Påvisning, identifisering/verifisering

 

Tilgjengelige analyser for påvisning av Legionella ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

ü  Påvisning av Legionella antigen. Legionella-antigen (A)

ü  Påvisning av Legionella med bakteriologisk dyrkning. Legionella, bakteriologisk dyrkning (A)

ü  Påvisning av Legionella med PCR. Legionella PCR (A)

ü  Påvisning av Legionella antistoff.  Legionella antistoff

 

Ved mistanke om akutt legionellainfeksjon skal urin undersøkes for Legionella antigen. Urinantigentesten påviser kun Legionella pneumophila serogruppe 1, og ved milde infeksjoner kan testen gi negativt resultat. Andre legionellaarter enn Legionella pneumophila vil også gi negativt resultat.

 

Dyrkning og PCR-test direkte i prøvematerialet er viktig for å kunne påvise alle Legionella arter.  Isolering av bakterien ved dyrkning er også viktig for avklaring og oppklaring av eventuelt utbrudd. Prøvene avdelingen mottar blir dyrket for påvisning/bekrefting av Legionella, i tillegg til utføring av real-time PCR for påvisning av legionellaspesifikt DNA. Aktuelle prøvematerialer er ekspektorat, bronkialskyllevæske, indusert sputum, trakealsekret og lungevev. Prøver fra øvre luftveier er ikke egnet.

Ved mistanke om tidligere gjennomgått legionella-infeksjon, tilbyr avdelingen analyse av legionella antistoff.

Detaljkarakterisering

 

Tilgjengelige analyser for detaljkarakterisering av Legionella isolat ved Avdeling for Medisinsk mikrobiologi:

 

ü  Artsbestemmelse av Legionella

ü  Serotyping av Legionella pneumophila

ü  Monoklonal subtyping av Legionella pneumophila serogruppe 1

ü  Sekvensbasert typing (SBT) av Legionella pneumophila

 

 

Legionellaisolatene artsbestemmes ved bruk av masse spektrometri (MALDI-TOF) og mip-gen sekvensering. Legionella pneumophila isolater serotypes ved bruk av latex agglutinasjon og immunfluoresens. Videre subgrupperes Legionella pneumophila isolater av serogruppe 1 med monoklonale antistoff fra Dresden panelet (immunfluoresens). Legionella pneumophila isolat, av alle serotyper, genotypes med sekvensbasert typing (SBT). Karakteriserte pasient- og miljøisolat sammenliknes for eventuelt å påvise samme stamme.

 

Resistensundersøkelse

Ikke aktuelt. Forekomst av resistens er per i dag ubetydelig mot aktuelle antibiotika. Laboratoriet følger utviklingen.

 

Stammebank

Avdelingen har opprettet en nasjonal stammebank; denne inneholder både pasientisolater, tilhørende miljøisolater og referansestammer. Det er ønskelig at alle nye Legionellaisolater fra laboratorier i Norge skal sendes til denne stammebanken. Pasientisolater kan sendes til brukerlaboratorier ved forespørsel.

 

Kvalitetskontroll

Laboratoriet deltar på ekstern kvalitetskontroll av Legionella dyrkning, Legionella PCR-undersøkelse, Legionella urinantigentest og Sekvensbasert typing. Dette oppfyller krav til akkreditering.

 

Forskning

Avdelingen deltar i forskningsprosjektet «Legionella i kommunale dusjanlegg» sammen med IRIS (International Research Institute of Stavanger AS). Andre samarbeidspartnere er Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger/SEROS og University of Michigan Medical School/Ann Arbor (Michelle Swanson).

 

 

Kontakt

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

 

Henvendelse ekspedisjon:
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
Telefon: 8800/8801/8802
Telefaks: 9939

 

Adresse:
Helse Stavanger HF
Stavanger Universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Postboks 8100
4068 STAVANGER

 

For mer informasjon om avdelingen, se vår hjemmeside.