v. 1.5 Malaria (026)
Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling Prøven skal behandles (tynndråper + tykkdråpe) på hematologen så snart som mulig (innen 4 timer.) Analyseseksjonen varsles rett etter prøvetaking på tlf. 519515.
Holdbarhet 4 timer
Merking av prøve Prøven merkes med navn, fødselsdato, avdeling og prøvetakingstidspunkt.
Metode

Giemsafarging av tykkdråpe og tynndråpe ved pH 7,2.

Mikroskopi.

Indikasjon Mistanke om malaria
Utføres Hele døgnet
Referanseområde Negativ
Svarvurdering

Endelig vurdering gjøres av lege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, men LIS-leger på medisinsk avdeling må gjøre en foreløpig vurdering på kvelds- og nattestid. Giemsafarging av tykkdråpe for påvisning av malaria, og tynndråpe for artsidentifikasjon. Andelen infiserte erytrocytter (parasittemigrad) kan også vurderes.

Når akuttmottak (MOT) ved SUS er rekvirent analyserer Avdeling for medisinsk biokjemi alltid malaria hurtigtest i tillegg.

Rekvirenter fra PHT:
Kliniske opplysninger, geografiske opplysninger og profylakse må oppgis. Hvis telefonsvar ønskes må dette oppgis og telefonnummer påføres rekvisisjon.

Forventet svartid innen 2 døgn. Ved sterk klinisk mistanke om malariainfeksjon må innleggelse vurderes.

Kommentar

Analysekode NPU12269

Refusjonskode MM6

Avdeling

Medisinsk biokjemi

Hematologen

Tlf. 51519515