v. 1.17 BNP - Brain Natr. Peptid, (152)

 

Prøvemateriale

Plasma
EDTA glass med gel/EDTA glass

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 200uL)

Prøvebehandling

Sentrifuger EDTA-glasset og pipetter av plasma innen 4 timer. Prøver skal tas i prøvetakingsrør av plast.

Holdbarhet

Sentrifugert EDTA glass med gel eller avpipettert plasma er holdbart i 24 timer i kjøleskap.
Plasma må alltid avpipetteres til eget rør før transport.
Prøver oppbevart i romtemperatur må analyseres innen 4 timer!
Avpipettert EDTA-plasma kan fryses i plastglass, er da holdbart 3 mnd./v -20°C.
Unngå gjentatt frysing og tining
NB! EDTA-rør med gel kan ikke fryses!

Metode

Immunkjemisk analyse.
(CMIA=kjemiluminescensmikropartikkel immunanalyse)
Analyseapparat: Architect iSR2000 (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk og screening ved mistanke om hjertesvikt. Oppfølging og prognose hos pasienter med påvist hjertesvikt

Utføres

Daglig - på dagtid

Referanseområde

<100 pg/mL      : lav sannsynlighet for hjertesvikt.
100 - 400 pg/mL: "gråsone".
>400 pg/mL      : høy sannsynlighet for hjertesvikt

Analytisk variasjon (CV)

12 % i nivå 70 pg/ml
7 % i nivå 250 pg/mL

Biologisk variasjon

Verdi av BNP øker proporsjonalt med graden av hjertesvikt. Stor biologisk variasjon (30 – 40 %) gjør at 2 prøvesvar må variere med 60 – 100 % for å være signifikant forskjellige.

Svarvurdering

Høye verdier av BNP tyder på intrakardial trykkøkning. Den vanligste årsaken til dette er hjertesvikt på bakgrunn av koronarsykdom, evt. kardiomyopati. Andre årsaker til økt intrakardialt trykk som klaffefeil, atrieflimmer eller hypervolemi, lungeemboli etc. vil også gi økning i BNP.

Hjertesviktterapi påvirker BNP-verdier. Diuretika, ACE-hemmere og angiotensin II reseptorantagonister fører til reduksjon av BNP. Beta-blokker-behandling gir moderat økning av verdiene.

Det gjøres oppmerksom på at analysen kan påvirkes ved bruk av medikamentet Entresto, og derfor vil BNP-resultatet hos disse pasientene være usikkert. En bør i slike tilfeller heller rekvirere pro-BNP (sendeprøve til Haukeland).

Utdrag fra Felleskatalogen:
BNP er ikke egnet biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT - proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er derfor mer egnet.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg fra Abbott
Informasjon fra glassleverandør (Medkjemi)

Kommentar

Måleområde: 10 - 25000 pg/mL.
Svar utgis uten desimaler
Svaret i pmol/L er utgitt som analysekommentar.
(BNP i pg/mL multiplisert med 0,2887 gir pmol/L)

Pro BNP og spaltningsproduktene biologisk inaktivt NT-pro BNP og aktivt BNP produseres hovedsakelig i hjertets myocytter, både atrialt og ventrikulært. BNP fungerer som et peptidhormon som etter frigjøring fra hjertet virker perifert gjennom økt diurese, vasodilatasjon og hemming av renin-angiotensinsystemet.

Frigjøring av natriuretiske peptider (A-type og B-type) reguleres av graden av myokardialt veggstress. Ved økt intrakardialt trykk øker sekresjonen av natriuretiske peptider og de N-terminale deler av deres prohormoner. Sistnevnte har lengre halveringstid i plasma, foreligger i høyere serumkonsentrasjon og er stabile in vitro.

NPU kode: 21522
Refusjonskategori: MB9

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immunkjemi